Vem vet var?Stuga i Räfvåla

Den gamla bilden visar en gård i Räfvåla omkring sekelskiftet. Bilden är tagen av en fotograf, Albin Andersson, som verkade i Grängesberg under de sista 10 åren av 1800-talet.

Albin Andersson flyttade sedan till Karlskoga, och vid hans död kom hans samling av glasplåtar och andra negativ att arkiveras vid biblioteket där.

Ett stort antal plåtar i samlingen stammade från Albin Anderssons tid i Grängesberg och hade motiv från dessa trakter. Man ville för några år sedan vid biblioteket i Karlskoga rensa ut sådant material och återföra det till platser, där de hörde hemma.

Bibliotekarie Erik Yngström i Grängesberg och fotografen Henry Eriksson i Ludvika fick då vid besök i Karlskoga taga ut sådant fotomaterial, som stammade härifrån.

C:a 200 st glasplåtar togs hem och förvaras nu vid Dalarnas Museum i Falun.

I materialet ingår denna bild från det gamla Räfvåla.

Om någon läsare av Gränge kan tro sig veta, på vilken gård i Räfvåla bilden är tagen, emotser vi gärna ett meddelande därom till någon medlem i redaktionskommittén.

Vid nyårstiden 1991 fick vi ett telefonsamtal från Lennart Eriksson Saxdalen, med beskedet att han trodde sig ha funnit platsen för den gamla gården.

Vad man främst hade att gå efter var profilen av skogshorisonten i bakgrunden av bilden. Lennart hade funnit en plats i södra Saxdalen på en gård nu tillhörande Wettercrantz, varifrån profilen på horisonten i öster stämde med bildens. Dessutom hade man på en storskifteskarta från omkring 1860 funnit, att en gård då fanns angiven på platsen i fråga.

Ytterligare ett par tecken, som bekräftar, att en gård funnits här tidigare, kan man finna vid ett besök. I slänten till den dalgång, som ligger omedelbart söder om platsen för gården, finns rester av en anlagd körväg, som går på skrå uppför sluttningen. Nere i dalen finns också en stensatt källa, som tydligen utgjort vattentag för gårdens inbyggare.


Vy mot öster från den plats i södra Saxdalen, där den gamla gården ”Södra Selkartorp” låg. Jämför skogshorisonten på de båda bilderna. Foto från 1991 .

På en karta från 1720 finns torpet utmärkt, då med namnet ”Säll Tierns Torpet”. Med åren har namnet ändrats till ”Södra Selkarltorpet”. Den streckprickade linjen är dåvarande vägen mellan Grangärde och Grängesberg, på kartan benämnd ”Kiärrwäg”. Den raka streckade linjen är gränsen mellan Ludvika Bruks ägor på höger sida, och Rävvåla byns ägor på vänster sida. Ludvika Bruks ägor bildar en stor triangel, och kallas därför ”Trehörningen”. Där de båda linjerna korsar varandra är en liten triangel utmärkt, det är den sten med årtalet 1710 inhugget som än i dag står kvar på en åker i södra Saxdalen.

Vilka är då personerna på den gamla bilden? Enligt uppgift i en liggare till storskifteskartan hade det här torpet med beteckningen N:o 1 litt Af i Räfvåla namnet Södra Selkartorp. Ägare till torpet var Sunnansjö Bruksegare. 1857-59 brukades egendomen av kolaren Jägarnäs Jan Persson. Algot Karlsson har vid efterforskningar i tillgängligt folkbokföringsmaterial funnit följande om kolaren Jan Persson och hans släkt:

Kolaren Jan Persson, född 25.2.1811 i Ludvika, gift år 1832 med Anna Andersdotter född 20.4.1811 likaledes i Ludvika.

De fick 4 barn:

Erik, född 20.9.1833 i Jägarnäs, Ludvika

Johanna, född 14.5.1837 i Jägarnäs, Ludvika

Johan, född 14.3.1842 i Jägarnäs, Ludvika

Sara Sophia född 27.6.1853 i Jägarnäs, Ludvika

År 1854 flyttade familjen till Räfvåla, där fadern Jan Persson blev kolare på Södra Selkartorp. Barnen växte upp och bildade familjer enligt följande:

Erik Jansson gifte sig 1865 med Maria Jansdotter, född 26.10.1846 i Räfvåla. De fick 5 barn:

Anna Augusta född 7.7.1866

Jan Erik född 5.12.1870, död 14.2.1871

Carl Erik född 13.9.1872

Johanna Maria född 1.3.1877

Per Johan född 1.1.1881

Delar av familjen utvandrade till Nordamerika 1883. Där omkom Erik Jansson samma år genom olyckshändelse.

Johanna Jansdotter gifte sig 1860 med Anders Andersson, född 4.10.1832. Paret tycks sedan flyttat bort från Räfvåla.

Johan Jansson gifte sig 1865 med Johanna Spjut född 23.9.1845 i Räfvåla. De fick 6 barn enligt nedan:

Johanna Augusta född 11.3.1865

Stina Lovisa född 5.1.1867, död 30.3.1867

Per Gustaf född 17.8.1870

Daniel född 18.2.1879

Johan född 30.3.1886

August född 30.6.1888, död 6.11.1888

Samtliga 6 barn födda i Räfvåla.

Johans äldsta dotter, Johanna Augusta, gifte sig med Daniel Jansson, född 22.3.1863 i Räfvåla.

De fick barnen:

Anna Carolina född 4.11.1886

Dessutom ett flickebarn, som avled mycket snart, innan det hunnit bli döpt.

Jan Perssons yngsta dotter, Sara Sophia, gifte sig med Johan Jansson, född 21.12.1843 i Ludvika.

De fick 6 barn:

Christina Lovisa född 1.6.1874

Daniel född 25.1.1877

Alma Josefina född 14.2.1880

Anna Augusta född 14.9.1883

Johanna Sophia född 25.11.1885, död 27.7.1886

Hanna Sophia född 8.7.1887

Samtliga barn födda i Räfvåla

Eftersom Jan Perssons två äldsta barn efter giftermål avflyttade från Räfvåla, ligger det nära till hands att antaga, att hans 3:e barn i ordningen, sonen Johan Jansson med hustrun Johanna f. Spjut kom att bosätta sig på gården Södra Selkartorp. I så fall skulle personerna på bilden från den gamla gården i Räfvåla på 1890-talet kunna vara:

Johan Jansson (f.14.3.1842) liggande på gårdstunet.

Hans hustru Johanna (f. Spjut 23.9.1845) stående bakom skjuträven.

Deras dotter Johanna Augusta (f. 11.3.1865) stående vid gärdesgården

Dottern Anna Carolina (f. 4.11.1886) vid skottkärran

Anna Carolina kan antagas vara c:a 6 år gammal på fotot. I så fall skulle bilden vara tagen år 1893.

Genom kontakt med Anna-Greta Brodin boende i Grängesberg, kommer vi nu vidare i historien.

I hennes familj, där man sysslat med släktforskning, hade man funnit, att släktleden bakåt var helt överensstämmande med ättlingar till Jägarnäs Jan Persson som tidigare redovisats.

Jan Friberg boende i Borlänge, även han hade vid släktforskning funnit sig vara ättling till Jägarnäs Jan Persson.

Från lagfartsböcker vid Ludvika Tingsrätt kan man utläsa, att Jägarnäs Jan Persson, som arrenderade gården Södra Selkartorp, år 1869 köpte en annan gård i Räfvåla. Denna gård hade registerbeteckningen: Räfvåla 215. (nuvarande ägare Klas Leonard Runnbergs dödsbo). År 1880 hade Jan Persson sedan sålt gården: Räfvåla 215, till sin måg, Kusk Johan Jansson, som var gift med Jan Perssons yngsta dotter, Sara Sofia.

Kusk Johan Jansson dog 1897, och hustrun Sara Sofia flyttade då till Grängesberg. I sitt äktenskap hade makarna 7 barn, samtliga födda i Räfvåla. En dotter, Anna Augusta f 14-9 1883 hade i sitt äktenskap dottern Greta Cecilia f 11- 1 1905, och bosatt i Grängesberg. Hennes dotter Anna-Greta Brodin f 23-3 1926, är alltså i 4:e generationen ättling till kolaren Jägarnäs Jan Persson på Södra Selkartorp.


Sofia Jansdotter f 1853 med döttrarna fr. v Hulda f 1890, Hanna Sofia f 1887, Anna Augusta f 1883

Jan Friberg i Borlänge stammar från ett annat av Jägarnäs Jan Perssons barn nämligen Nils Johan f 14-3 1842 och i sitt första äktenskap gift med Johanna född Spjut från Räfvåla. Jan Friberg är även han ättling i 4:e led till Jägarnäs Jan Persson.

Nils Johan Janssons hustru Johanna f Spjut avled 1894, och Nils Johan gifte om sig med Ida Vilhelmina Eriksson. I detta äktenskap föddes tvillingarna August och Anna 7-11 1897. August gifte sig och fick i äktenskapet dottern Majvor. Här har sedan två släktgrenar växt samman igen, genom att Majvor och ovan nämnde Bertil Johansson är gifta med varandra.

På samma plats som på kartan från 1720 där torpet ”Säll Tierns Torpet” är utmärkt, finns i dag ett nytt litet torp.

Skogshorisonten är fortfarande den samma som på fotot från 1893.

,