Rävvåla Frivilliga Brandkår.Rävvåla brandkår utanför brandstationen i skolhuset. Foto Adolf Blomqvist. I förarhytten Ragnar Lindberg, vid sprutan brch. Axel Ågren. På bilen stående fr. v. August Åhlström, Einar Danielsson, Arvid Helsing, Georg Örnqvist, Einar Haag, Sven Eklund, Sittande fr. v. Per Pettersson, Sven Byström, Anders Karlsson, Tage Örnqvist, Klas Danielsson

Vid mitten av 1930-talet upprättades lokala brandkårer i de större byarna i dåvarande Grangärde socken. Så även i dåvarande Rävvåla, nuvarande Saxdalen. Brandkåren i Rävvåla var 22 man stark och bestod till stor del av bosatta i byn, som hade sitt arbete på hemorten, och som därför kunde lätt nås vid brandlarm.

Spruta av märket Albin med en kapacitet av 1000 l/min samt tillhörande slangmateriel hade anskaffats år 1935, och tillfälligt ställts upp i ett uthus invid en av skolans lärarbostäder. Som dragbil användes i början en lastbil tillhörande handlanden Arnold Johnsson. 1936 byggdes en brandstation i ett tidigare outnyttjat utrymme i skolans källarvåning. Även ett schakt för slangtork kunde inrymmas i det 3 våningar höga skolhuset. Genom att riva bort trossbottnarna i ett par ovanför varandra liggande mindre förrådsrum i skolan fick man ett schakt, som löpte ända upp till skolans vind, och som blev tillräckligt högt för slangtork. En siren, som hördes över större delen av byn, placerades på skolhusets tak.

År 1937 inköptes från Norlings Motor AB i Ludvika en begagnad Volvo-lastbil av årsmodell 1931, som byggdes om till brandbil med plats för förare och brandchef i förarhytten, samt 10 man sittande på öppna bänkar. Slang medfördes i 4 stora slangbobiner baktill på brandbilen, som i sitt inre även hade plats för stegar, munstycken, yxor o d brandsläckningsmateriel. Den ombyggda brandbilen med vidhängande spruta ställdes nu upp i den nyinredda brandstationen, och regelbundna brandövningar hölls för att trimma in personalen. Under de första åren var förman Axel Ågren chef för brandkåren. När Ågren efter några år avgick, övertogs posten som brandchef av folkskollärare August Åhlström med Per Pettersson som vice brandchef.


Den första brandbilen ersattes 1946-47 med en ny, täckt brandbil, även den av märket Volvo. Den gamla bilen såldes till Stollbergs Gruvor och fick där tjäna som industribrandbil.

Genom åren kom den här brandkåren att göra berömvärda insatser vid de bränder, som inträffade i byn och dess omgivningar. Omkring 1955 lades dock brandkåren i Saxdalen ned. Brandmaterielen fördelades på övriga kvarvarande brandkårer inom kommunen, och främst brandkåren i Grängesberg fick ta över huvudansvaret för brandförsvaret i Saxdalen. Utrymmena i den tidigare brandstationen i skolhuset byggdes om och inreddes till omklädningsrum för skolans intilliggande gymnastiksal.

I dag (2023) är lokalerna utnyttjade som föreningslokal och lokalt bibliotek.