12 – Ordenshuset i Rävvåla


Vid den lanthandel, som fanns vid Runnbergsgården i Rävvåla (Saxdalen) från 1870 till 1935, finns ett stort antal kassaböcker som tillvaratogs och registrerades genom Rävvåla Kulturförening 2002. I kassaböckerna bokfördes kundernas inköp. Lanthandeln var under lång tid byns enda och hade ett utbrett sortiment, bland annat även byggvaror. Genom att studera dessa gamla kassaböcker får man besked om ett och annat som hänt i byn under lanthandelsepoken.

År 1897 från 11 juni till 18 oktober har logen ”Förgät Mig Ej” av IOGT köpt byggnadsmaterial såsom spik, tegel, glas, plåt, gångjärn, fönsterbeslag samt kokspis. Logens och byns Ordenshus byggdes alltså detta år.

Godtemplare rörelsen hade kommit till Sverige omkring 1880, logen ”N:o 1657 Förgät Mig Ej” torde ha bildats några år senare. En av stöttepelarna i den nya logen var Anders Runnberg, ägare av Rävvåla Lanthandel. En annan tillskyndare var dåvarande läraren i byn, Gustav Öhrnqvist. Den senare har i en skrivelse till Skolrådet i mars 1891, ansökt om tillåtelse för Godtemplarna att varje söndag eftermiddag få använda dåvarande skolan för logens möten.

Logen var tydligen livaktig och snart togs beslut om att bygga en egen lokal, ett ordenshus. Tomt anskaffades centralt i byn, vid Grottfallsvägen cirka 100 meter söder om det samtidigt uppförda Nilssons Bageri. Jordregisterbeteckningen var Rävvåla 440 . Som hjälp till finansieringen av bygget gav logen ut ett antal obligationer a 5 kronor att inlösas med 4 % ränta efter 5 år.


Taket på Ordenshuset bakom till vänster, Karl Broberg bodde i huset till höger.

På bilden framgår att Ordenshuset inte byggdes av timmer, utan med lösvirke, frontpartiet var byggt i två våningar med entré och en liten sal i bottenplanet och vaktmästarbostad om ett rum och kök en trappa upp. En veranda löpte längs hela framsidan, försedd med två trappor. Husets bakre del inrymde stora salen i markplanet. Den salen var försedd med en estrad längs hela bakre gavelväggen.


Ungdomslogen Morgonstjernan Nr 67

På bilden sitter Anders Runnberg längst ned till höger i trappan. Standaret på bilden finns bevarat, och ingår i samlingarna vid Runnbergsgården.Ungdomslogen No 67 Morgonstjernan

Det kan påpekas att detta Ordenshus var byns första offentliga samlingslokal utom skolan. Folkets hus tillkom först 1912. Med tiden bildades även en ungdomsloge i Rävvåla. Den fick namnet ”Morgonstjernan” och var liksom storlogen av IOGT. Ledare for ungdomslogen var under 1930- talet Georg Öhrnqvist, son till läraren Gustav Öhrnqvist och under många år poststationsföreståndare i byn. Som jag minns var den ungdomslogen särskilt livaktig under de första åren av 1930-talet. Logemötena hölls på söndagar klockan 10.00. logen hade egen julfest och ett par gånger ordnades bussresa till ungdomslogernas julfester i Grängesberg och Sunnansjö.

Några är senare kom dock ungdomslogen Morgonstjernan att föra en alltmer tynande tillvaro. Orsaken till detta var att en NOV.-loge bildades i byn på initiativ av dåvarande FH-vaktmästaren Enfrid Hedström, som också var den logens ledare under flera år framåt. NOV.-logen fick stor anslutning bland byns ungdom och höll sina möten i Folkets Hus. NOV.-logen hade också god ekonomi genom att varje sommar arrangera den populära juli-mässan i byns Folkets Park.

Under åren 1942 1943 gjordes ett försök att starta en avdelning av Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund (SGU) med verksamhet i Ordenshuset. Konkurrensen från NOV.logen var dock alltför stark, byn var för liten att kunna hålla två ungdomsloger.

En välkänd vaktmästarfamilj under många år var Karl och Elin Broberg. Deras uppgift var bland annat att elda lokalerna varma inför planerade möten. En stor vedeldad kamin svarade for uppvärmningen av stora salen. Med tiden hade spånfyllningen i väggarna sjunkit ihop och det blev alltmer ”hårdeldat” i huset. Fram på 1950-talet hade Ordenshuset i stort sett tjänat ut och blev alltmer sporadiskt använt. Huset revs i mitten av 1960-talet och virket kom till användning till byggnationer på andra håll. En epok var definitivt till ända.Logen var tydligen mycket aktiv, med teater mm.

År 1953 hade Eskil Carlsson (Lilla Jularbo) dragspelskurs för ungdom i Ordenshuset i Rävvåla, här många kända ansikten.