9 – Första- och andra-skolan i Räfvåla


Första skolan i Rävvåla, Oxbrovägen 35


Elever med sin lärare utanför det ännu bevarade skolhuset, foto från omkring 1890.
Första skolbyggnaden 1923. Folkskollärare Gustav Örnqvist, hustrun Hilda Maria, född Larsson med barnen Georg och Tage.

Den första skolundervisning som gavs, skedde i olika lokaler i byarna med ambulerande lärare. De undervisade under kortare perioder i flera olika byar.

Enligt uppgift skall detta första skolhus vara byggt år 1859. Det byggdes med murverk av slaggsten och finns fortfarande bevarat. Byggnaden var då mindre än den är i dag, och inrymde endast en skolsal samt ett kök och fungerade även som lärarbostad.

I ett protokoll från år 1859 finns antecknat att: ”Läraren Engström i Räfvåla såsom berömd för skicklighet och nit i sitt kall, skall beviljas en löneförhöjning från 200 till 300 Rd banco för ett år, tills vidare”. Detta var alltså årslönen för en lärare år 1859.

Skolrådet i Grangärde socken beslöt år 1864 att Rävvåla Skola skulle inrättas som en ”Fast skola”. Detta innebar att det blev en fast lärartjänst i Rävvåla, oftast även med bostad i skolhuset. År 1869 blev byggnaden utbyggd. Nu tillkom två bostadsrum samt vindsrum och nu fick också byggnaden det utseende som den har i dag.

Antalet elever i slutet av 1800-talet uppgick nu till 137 barn för en lärare. Ett nytt skolhus byggdes och togs i bruk år 1902.

I det gamla skolhuset fortsatte undervisningen som småskola, fram till att ännu ett nytt skolhus byggdes år 1915 (det tredje), därefter fungerade den äldsta skolan som slöjdlokal och under en tid även som vaktmästarbostad. Det stora slaggstenshuset blev därefter oanvänt under ett antal år.

Fabrikör Hjalmar Sjöstrand, verksam i Stockholm, men uppväxt i Rävvåla, sökte lokaler för tillverkning av slipmaskiner, och fann den gamla skolan lämplig. Han etablerade sig här i april 1947 och under åren hade han även flertalet anställda. Han drev verksamheten fram till sin död 26 november 1969. Då blev lokalerna åter tomma och oanvända under en tid. Omkring år 1973 övertogs fastigheten av en Saxdalsbo och än i dag (2023) bor familjen kvar i slaggstenshuset från 1859.

Skolrådet beslöt år 1900 att ett nytt skolhus skulle byggas.

Andra skolhuset i Räfvåla, vid Gamla Gruvvägen, Foto från början av 1900-talet.

Den nya folkskolan stod klar hösten 1902. Skolläraren Gustaf Örnqvist flyttade med från det gamla skolhuset till det nya.

Inredningen i det första kapellet.

Det nya skolhuset innehöll två lärosalar och två bostäder, en i bottenvåningen om 2 r.o.k. och en på övervåningen om 1 r.o.k. Den norra skolsalen inreddes så att den också kunde tjäna som gudstjänstlokal.

Vid 1902 års skolhus uppfördes en uthuslänga, som bl.a. innehöll stallrum med plats för två kor. Den lärare som innehade tjänsten här, hade alltså möjlighet att hålla ko med utnyttjande av den åkermark som hörde till bostället, samt mulbete i Oxbrobäckens dalgång. Uthuslängan finns fortfarande bevarad. Från år 1902 disponerade alltså Räfvåla skola två lärosalar, samt en separat småskola som inrättades i den gamla slaggstensbyggnaden från år1859.

Slutet på 1940-talet.

Efter att den sista och tredje skolbyggnaden stod klar år 1915, har byggnaden under årens lopp använts till en mängd olika aktiviteter. Första tiden var här fortfarande bostäder och under många år även matbespisning. Här fanns också biblioteket under en tid. En av lärosalarna, den norra, blev använd som kyrksal .

Omkring år1927 skedde en första större renovering av kyrksalen. Nästa stora renovering skedde år 1954. Enligt prosten Brandt, som förrättade invigningen 29 augusti 1954, skall den forna kyrksalen nu kallas Saxdalens Kapell.

I samband med renoveringen 1954 fick Saxdalens Kapell egen klocka i en klockstapel. Tidigare var klockringningen inspelad på band av Grangärdes klockor, och ljöd via högtalare.
Senaste altaruppsättningen.

Den 6 juni 2021 beslöts att avveckla gudstjänstlokalen som använts från år 1902.

Saxdalens Förskola.

Under år 2022-23 fick hela byggnaden en omfattande renovering och tillbyggnad, och fungerar i dag som Saxdalens Förskola.